self-steering microwave array nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-steering microwave array nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-steering microwave array giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-steering microwave array.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-steering microwave array

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giàn vi ba tự chỉnh hướng