self-steering radial axle bogie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-steering radial axle bogie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-steering radial axle bogie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-steering radial axle bogie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-steering radial axle bogie

    * kỹ thuật

    giá chuyển tự lựa