self-regulating mechanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-regulating mechanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-regulating mechanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-regulating mechanism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-regulating mechanism

    * kinh tế

    cơ chế tự điều chỉnh