self-praise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-praise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-praise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-praise.

Từ điển Anh Việt

  • self-praise

    /'self'preiz/

    * danh từ

    sự tự khen

Từ điển Anh Anh - Wordnet