seignior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seignior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seignior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seignior.

Từ điển Anh Việt

  • seignior

    /sei'njə:/ (seignior) /'seinjə/

    * danh từ

    (sử học) lãnh chúa

Từ điển Anh Anh - Wordnet