seigniorage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seigniorage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seigniorage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seigniorage.

Từ điển Anh Việt

 • seigniorage

  /'seinjəridʤ/

  * danh từ

  quyền lãnh chúa

  thuế đúc tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seigniorage

  * kinh tế

  khoản thu lợi đúc tiền

  lãi đúc tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seigniorage

  charged by a government for coining bullion