seigniory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seigniory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seigniory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seigniory.

Từ điển Anh Việt

  • seigniory

    /'seinjəri/

    * danh từ

    quyền lãnh chúa

    thái ấp lãnh địa

Từ điển Anh Anh - Wordnet