scroll region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scroll region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scroll region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scroll region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scroll region

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng cuộn