sciatic nerve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sciatic nerve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sciatic nerve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sciatic nerve.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sciatic nerve

    arises from the sacral plexus and passes about halfway down the thigh where it divides into the common peroneal and tibial nerves

    Synonyms: nervus ischiadicus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).