sciaenid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sciaenid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sciaenid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sciaenid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sciaenid

    Similar:

    sciaenid fish: widely distributed family of carnivorous percoid fishes having a large air bladder used to produce sound

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).