sciaenid fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sciaenid fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sciaenid fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sciaenid fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sciaenid fish

    widely distributed family of carnivorous percoid fishes having a large air bladder used to produce sound

    Synonyms: sciaenid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).