sciaenidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sciaenidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sciaenidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sciaenidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sciaenidae

    warm-water marine fishes including the drums and grunts and croakers and sea trout

    Synonyms: family Sciaenidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).