schizophragma hydrangeoides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizophragma hydrangeoides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizophragma hydrangeoides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizophragma hydrangeoides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schizophragma hydrangeoides

    Similar:

    climbing hydrangea: climbing shrub with adhesive aerial roots having opposite leaves and small white flowers in terminal cymes; Himalayas to Taiwan and Japan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).