schizophragma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizophragma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizophragma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizophragma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schizophragma

    small genus of deciduous climbing and creeping shrubs with white flowers in flat clusters; sometimes placed in family Saxifragaceae

    Synonyms: genus Schizophragma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).