schizoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizoid.

Từ điển Anh Việt

 • schizoid

  * tính từ

  (thuộc) chứng loạn tinh thần; bị chứng loạn tinh thần

  * danh từ

  người bị loạn tinh thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • schizoid

  of or relating to or characteristic of schizophrenia

  Synonyms: schizophrenic

  marked by withdrawal and inability to form close relationships

  Similar:

  schizotypal personality: characterized by symptoms similar to but less severe than schizophrenia