schizoid personality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizoid personality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizoid personality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizoid personality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • schizoid personality

    * kỹ thuật

    y học:

    nhân cách phân lập