schizotypal personality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizotypal personality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizotypal personality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizotypal personality.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schizotypal personality

    characterized by symptoms similar to but less severe than schizophrenia

    Synonyms: schizoid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).