schinus molle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schinus molle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schinus molle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schinus molle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schinus molle

    Similar:

    pepper tree: small Peruvian evergreen with broad rounded head and slender pendant branches with attractive clusters of greenish flowers followed by clusters of rose-pink fruits

    Synonyms: molle, Peruvian mastic tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).