scarifier teeth (rake teeth) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarifier teeth (rake teeth) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarifier teeth (rake teeth) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarifier teeth (rake teeth).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarifier teeth (rake teeth)

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    răng bàn cào