scarifier-scarificator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarifier-scarificator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarifier-scarificator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarifier-scarificator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scarifier-scarificator

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn răng cào