scalping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalping.

Từ điển Anh Việt

 • scalping

  * danh từ

  (ngành mỏ) sự sàng thô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scalping

  * kinh tế

  cấu tử lớn không lọt sàn

  sự phân loại sản phẩm nghiền

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự làm sạch (thép cán)

  xây dựng:

  sự sàng sơ bộ