scalping reel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalping reel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalping reel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalping reel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scalping reel

    * kinh tế

    thùng sàng tấm