scalping sieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalping sieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalping sieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalping sieve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scalping sieve

    * kinh tế

    sàng tiếp liệu

    sàng tiếp nhận