savoy cabbage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

savoy cabbage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm savoy cabbage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của savoy cabbage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • savoy cabbage

    cabbage plant with a compact head of crinkled leaves

    head of soft crinkly leaves

    Synonyms: savoy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).