sassafras tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sassafras tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sassafras tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sassafras tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sassafras tree

    Similar:

    sassafras: yellowwood tree with brittle wood and aromatic leaves and bark; source of sassafras oil; widely distributed in eastern North America

    Synonyms: Sassafras albidum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).