sassafras oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sassafras oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sassafras oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sassafras oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sassafras oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tinh dầu de vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sassafras oil

    oil from root bark of sassafras trees; used in perfumery and as a disinfectant