samurai bonds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samurai bonds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samurai bonds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samurai bonds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • samurai bonds

    * kinh tế

    các trái phiếu samurai