samurai bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

samurai bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm samurai bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của samurai bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • samurai bond

    * kinh tế

    trái khoán đồng yên Nhật