sailing boast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sailing boast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sailing boast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sailing boast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sailing boast

    * kỹ thuật

    thuyền buồm