sabin vaccine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sabin vaccine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sabin vaccine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sabin vaccine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sabin vaccine

    * kỹ thuật

    y học:

    vắcxin Sabin

Từ điển Anh Anh - Wordnet