riverside outlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riverside outlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riverside outlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riverside outlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • riverside outlet

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa cống ở bờ