ring-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring-shaped.

Từ điển Anh Việt

  • ring-shaped

    có hình vành

Từ điển Anh Anh - Wordnet