reviewer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reviewer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reviewer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reviewer.

Từ điển Anh Việt

 • reviewer

  /ri'vju:ə/

  * danh từ

  nhà phê bình (sách...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reviewer

  * kỹ thuật

  bình phẩm viên

  người xem lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • reviewer

  someone who reads manuscripts and judges their suitability for publication

  Synonyms: referee, reader

  Similar:

  commentator: a writer who reports and analyzes events of the day