reflectance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reflectance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reflectance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reflectance.

Từ điển Anh Việt

 • reflectance

  * danh từ

  hệ số phản xạ, năng suất phản xạ

 • reflectance

  [năng suất; hệ số] phản xạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reflectance

  * kỹ thuật

  độ phản xạ

  hệ số chuyển tiếp

  hệ số phản xạ

  khả năng phản xạ

  năng suất phản xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet