rectifiable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rectifiable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rectifiable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rectifiable.

Từ điển Anh Việt

 • rectifiable

  /'rektifaiəbl/

  * tính từ

  có thể sửa chữa được; có thể sửa cho thẳng được

  (vật lý) có thể chỉnh lưu

  (hoá học) có thể cất lại, có thể tinh cất

  (rađiô) có thể tách sóng

  (toán học) cầu trường được

  rectifiable curve: đường cầu trường được

 • rectifiable

  cầu trường được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rectifiable

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cầu trường được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rectifiable

  Similar:

  reparable: capable of being repaired or rectified

  reparable damage to the car

  rectifiable wrongs

  Antonyms: irreparable