qatar peninsula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

qatar peninsula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm qatar peninsula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của qatar peninsula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • qatar peninsula

    Similar:

    qatar: a peninsula extending northward from the Arabian mainland into the Persian Gulf

    Synonyms: Katar, Katar Peninsula

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).