pyrotechnic pistol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyrotechnic pistol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyrotechnic pistol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyrotechnic pistol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyrotechnic pistol

    * kỹ thuật

    súng bắn hỏa châu

    toán & tin:

    hỏa pháo