puncture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puncture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puncture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puncture.

Từ điển Anh Việt

 • puncture

  /'pʌɳktʃə/

  * danh từ

  sự đâm, sự châm, sự chích; lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng

  (điện học) sự đánh thủng

  electric puncture: sự đánh thủng điện

  * ngoại động từ

  đam thủng, châm thủng, chích thủng

  (nghĩa bóng) làm cho xì hơi, làm cho tịt ngòi

  his ppride is punctured: tính kiêu căng tự đắc của nó bị làm xì rồi

  * nội động từ

  bị đâm thủng (lốp xe...); bị chích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • puncture

  loss of air pressure in a tire when a hole is made by some sharp object

  a small hole made by a sharp object

  the act of puncturing or perforating

  pierce with a pointed object; make a hole into

  puncture a tire

  make by piercing

  puncture a hole

  cause to lose air pressure or collapse by piercing

  puncture an air balloon

  be pierced or punctured

  The tire punctured

  Similar:

  deflate: reduce or lessen the size or importance of

  The bad review of his work deflated his self-confidence