puckishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puckishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puckishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puckishness.

Từ điển Anh Việt

  • puckishness

    xem puckish

Từ điển Anh Anh - Wordnet