psychotropic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psychotropic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psychotropic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psychotropic.

Từ điển Anh Việt

 • psychotropic

  * tính từ

  tác động đến tâm thần (thuốc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • psychotropic

  * kỹ thuật

  y học:

  hướng tâm thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet