protruding shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protruding shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protruding shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protruding shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protruding shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục nhô ra ngoài