protruding delta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protruding delta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protruding delta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protruding delta.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protruding delta

    * kỹ thuật

    châu thổ nhô ra biển