prescription nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prescription nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prescription giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prescription.

Từ điển Anh Việt

 • prescription

  /pris'kripʃn/

  * danh từ

  sự ra lệnh, sự truyền lệnh, sự sai khiến

  mệnh lệnh, sắc lệnh

  (y học) sự cho đơn; đơn thuốc

  (pháp lý) thời hiệu

  (nghĩa bóng) phong tục tập quán lâu đời được viện ra (để biện minh cho cái gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prescription

  * kỹ thuật

  y học:

  đơn thuốc

  hóa học & vật liệu:

  sắc lệnh

  xây dựng:

  thời hạn hiệu lực

  thời hạn hữu hiệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prescription

  directions prescribed beforehand; the action of prescribing authoritative rules or directions

  I tried to follow her prescription for success

  written instructions for an optician on the lenses for a given person

  written instructions from a physician or dentist to a druggist concerning the form and dosage of a drug to be issued to a given patient

  available only with a doctor's written prescription

  a prescription drug

  Antonyms: nonprescription

  Similar:

  prescription drug: a drug that is available only with written instructions from a doctor or dentist to a pharmacist

  he told the doctor that he had been taking his prescription regularly

  Synonyms: prescription medicine, ethical drug

  Antonyms: over-the-counter drug, over-the-counter medicine