prescription term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prescription term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prescription term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prescription term.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prescription term

    * kinh tế

    thời hạn quy định