prepared tar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prepared tar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prepared tar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prepared tar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prepared tar

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    guđron chế hỏa