precautionary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precautionary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precautionary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precautionary.

Từ điển Anh Việt

 • precautionary

  /pri'kɔ:ʃnəri/

  * tính từ

  để phòng ngừa, để đề phòng; giữ gìn thận trọng

  precautionary measures: những biện pháp phòng ngừa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • precautionary

  taken in advance to protect against possible danger or failure

  gave precautionary advice

  I would take precautionary steps to keep him away

  Synonyms: precautional