pre-compress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-compress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-compress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-compress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pre-compress

    * kỹ thuật

    nén trước