pre-compression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-compression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-compression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-compression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pre-compression

    * kỹ thuật

    sự nén trước