pre-compression chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-compression chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-compression chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-compression chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pre-compression chamber

    * kỹ thuật

    ô tô:

    buồng nén phụ (2 kỳ)