poverty line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poverty line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poverty line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poverty line.

Từ điển Anh Việt

 • poverty line

  * danh từ

  mức sống tối thiểu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • poverty line

  * kinh tế

  làn mức nghèo

  mức nghèo khó

  ngưỡng nghèo khó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • poverty line

  a level of personal income defining the state of poverty

  Synonyms: poverty level